وایت‌برد


تخته مجازی جهت یادداشت نویسی و رسم اشکال هندسی با
استفاده از قلم نوری