صدیقه عسکری

صدیقه عسکری

توی تیم، صدیقه به پشتکار و تعهد کاری بالا شناخته میشه. برای اون پشتیبانی بهترین جایگاه توی تیمه چون همکاری و کمک به دیگران رو دوست داره.
صدیقه اسکای‌روم رو بستری برای امید به فردایی بهتر معرفی می‌کنه و از نظر اون کاری که انجام میده هر لحظه‌ش پر از تجربه و پویاییه.


"این خستگی آمده که آمده باشد. همچنین این کار، همچنین این گرفتاری‌های بی امان، بگذار بیایند. بگذار ببارند. مگر به باران توان گفت مبار؟ خوش یمن باد این زحمت. دل قوی باید داشت!
کلیدر – محمود دولت آبادی"

Sedighe Asgari Photo

صدیقه عسکری
پشتیبانی