cloud

بروزرسانی های 1403

cloud
اتاق اسکای روم (نسخه 2)
 • بهبود رابط و تجربه کاربری وضعیت اتصال در اتاق
 • بهبود رابط کاربری نمایش پیام‌های ارسال شده در قسمت پیام‌ها
 • بهبود تجربه کاربری دکمه‌های صفحه ورود (افزودن امکان focus کردن بر روی دکمه‌ها)
 • بهبود تجربه کاربری دیالوگ حذف فایل در قسمت مدیریت فایل اتاق
 • بهبود عملکرد فنی دیالوگ‌های موجود در اتاق

 • رفع مشکل رابط کاربری بخش ادرس اینترنتی در قسمت مدیریت فایل اتاق(جایگاه دکمه‌های بخش آدرس اینترنتی)
 • رفع مشکل رابط کاربری دیالوگ‌های موجود در اتاق در زبان انگلیسی (جایگاه دکمه بستن دیالوگ)
 • رفع مشکل تجربه کاربری حذف فایل در مدیریت فایل اتاق (حذف فایل حذف شده در پنل از لیست فایل های با بازنشانی لیست فایل‌ها)
 • رفع مشکل تجربه کاربری موارد موجود در زیرمنو منو اصلی اتاق (توانایی استفاده از گزینه‌های زیر منو در زبان انگلیسی)
 • رفع مشکل تجربه کاربری صفحه ورود اتاق در زمان نداشتن ظرفیت سرویس (نمایش خطای درست برای نداشتن ظرفیت سرویس)
 • رفع مشکل تجربه کاربری بخش ورود پیام در قسمت پیام‌ها (چپ چین شدن placeholder ارسال پیام در زمان ارسال پیام انگلیسی)
پنل نسخه جدید
 • بهبود تجربه کاربری ثبت نام در پنل ۳ (بهبود راهنمای قسمت‌های ورود نام کاربری و رمز)
 • بهبود تجربه کاربری در درج فایل در بخش کاربران و اتاق ها پنل (نمایش خطای مناسب در زمان مشکل داشتن فایل درج شده)

 • رفع مشکل رابط کاربری دیالوگ فعال شدن سرویس آزمایشی (تغییر متن دیالوگ)
 • رفع مشکل تجربه کاربری ثبت نام در پنل ۳ (محدودیت تاریخ تولد)
 • رفع مشکل تجربه کاربری بخش تغییر رمز پنل (محدودیت ورود رمز فعلی)
cloud

بروزرسانی های 1402

cloud
اتاق اسکای روم (نسخه 2)
 • ارائه ابزار تخته در جهت ایجاد تجربه کاربری مشابه اتاق نسخه 1 در اتاق نسخه 2
 • بهبود میزان استفاده اینترنت کاربر در هنگام استفاده از اتاق
 • بهبود تجربه کاربری ویژگی وضعیت اتصال
 • ارائه ویژگی ارسال گزارش خطا در جهت بهبود محصول اتاق با بازخورد کاربران
 • ارائه سرویس پشتیبان ضبط ابری
 • ارائه صفحه وضعیت سرویس‌های اسکای‌روم
 • ارائه پس زمینه وبکم در اتاق نسخه 2
پنل نسخه جدید
 • ارائه پنل جدید در جهت بهبود طرح و تجربه کاربری پنل
 • ارائه ویژگی خروجی گرفتن از کاربران در پنل جدید
 • ارائه امکان آپلود چند فایل به صورت همزمان
 • ارائه صفحه تیکنینگ جدید در جهت بهبود طرح و تجربه کاربری
 • ارائه ویژگی حذف دسته‌ای اتاق در قسمت اتاق‌ها پنل