01:51

مروری کلی بر پنل مدیریت

02:40

مراحل ایجاد یک رویداد